Tuesday, December 3, 2013

ILMU (naqliyah dan aqliyah)

Asalamualaikum,lama lak update blog ni...nak tambah la sikit..rasanye hampir setahun tak update...sedikit perkongsian untuk semua...

ILMU (naqliyah dan aqliyah)

Ilmu merupakan bahagian penting dalam kehidupan. Kemajuan peradaban suatu bangsa ditentukan oleh kemajuan tradisi keilmuan bangsa tersebut. Dalam dunia Islam ilmu merupakan syarat utama untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Islam sangat memperhatikan, menghormati, dan menjunjung tinggi martabat ilmu dan orang-orang yang memiliki ilmu. Sebagaimana yang diterangkan dalam surat al-Mujadalah ayat 11, yang artinya: “Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS al-Mujadalah: 11).
Menurut Ibnu Khaldun ilmu dibahagi kepada dua, yaitu: ilmu naqliyah, dan ilmu aqliyah. Ilmu naqliyah merupakan ilmu yang berdasarkan otoriti yang berasal dari dalil naqli aitu al-Qur’an dan as-Sunnah. Sedangkan ilmu aqliyah merupakan ilmu yang berdasarkan akal atau dalil rasional seperti ilmu filsafat, matematik, fisikal, dan lain-lain. Al-Qur’an sebagai firman Allah telah menyediakan semua petunjuk yang diperlukan oleh manusia untuk menjalani kehidupan, baik berupa ilmu-ilmu aqidah dan syari’ah, maupun ilmu yang terbentang pada zaman ini (Hidayati, 2012). Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Ankabut ayat 49.yang Artinya:“sebenarnya, al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zalim” (QS. al-Ankabut:49).
Al-Qur’an sebagai wahyu Allah SWT telah mengisyaratkan perintah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Sebagaimana ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam surat al-Alaq ayat 1.yang Artinya: “bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan” (QS. Al-Alaq: 1).
Perintah membaca merupakan betapa pentingnya persoalan itu ditunaikan. Perintah membaca tentu mempunyai makna yang besar dan luas. Orang yang sanggup melakukan kegiatan membaca, maka akan mendapatkan ilmu yang luas. Dari sini maka akan terlihat dengan jelas, hubungan membaca sebagai perintah yang datangnya dari al-Qurán dengan ilmu pengetahuan.
Ilmu Naqliyyah ialah ilmu yang diturunkan oleh Ilmu naqliyah adalah yang bersumber dari al-Qur’an dan Hadits yang dalam hal ini peran akal hanyalah menghubungkan cabang permasalahan dengan cabang utama, karena informasi ilmu ini berdasarkan kepada otoritas syari’at yang diambil dari al-Qur’an dan Hadits.
Ibn Khaldun menyusun ilmu-ilmu naqli sesuai dengan manfaat dan kepentingannya bagi peserta didik kepada beberapa ilmu, iaitu Al-Quran dan Hadith,Ulum al-Quran,Ulum Hadith,ushul Fiqh,Fiqh,Ilmu Kalam,Ilmu Tasawuf dan Ilmu al-Ta’bir Ru’ya.
Menurutnya,Al-quran adalah ilmu yang pertama kali harus diajarkan kepada anak. Al-Quran mengajarkan kepada anak tentang syariat Islam yang dipegang teguh oleh para ahli agama dan dijunjung tinggi oleh setiap umat Islam.Ilmu-ilmu naqli hanya ditujukan untuk dipelajari pemeluk Islam. Walaupun dalam setiap agama sebelumnya ilmu-ilmu tersebut telah ada, akan tetapi berbeza dengan yang tedapat dalam Islam. Dalam Islam, eksistensi ilmu berfungsi menasakhkan ilmu-ilmu dari setiap agama yang lalu dan mengembangkan kebudayaan manusia secara dinamis.
Pada hakikatnya kita tidaklah dapat menyaksikan adanya semacam keghairahan di kalangan khalifah-khalifah Bani Umayyah terhadap usaha-usaha pengembangan ilmu pengetahuan. Kenyataan menunjukkan bahawa kehidupan Tasyri’ tidak mencapai sebarang kemajuan yang bererti, kecuali di zaman Umar Abdul Aziz. Malah di bidang ilmu-ilmu sekular langsung tidak diperhatikan, kecuali oleh Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Dikatakan bahawa Khalidlah orang yang pertama memudahkan pengetahuan-pengetahuan asing ke dalam Islam, dengan cara mempelajari ilmu-ilmu perubatan, kimia dan astronomi daripada Maryanus, seorang pendita Kristian di Iskandariah, dan kemudiannya diterjemahkan kitab-kitab tersebut.
Ada beberapa sebab kenapa terjadi demikian:
Bani Umayyah telah memperlihatkan sikap fanatik Arab (Al-Asabiyyali AI-Arabiyyah) yang keterlaluan, hingga mereka belum bersedia menerima ilmu-ilmu asing secara luas dan mendalam, malah belum membenarkan tenaga-tenaga asing dalam memperkembangkan ilmu pengetahuan secara terbuka.
Sebagai sebuah kerajaan yang berdasarkan kekerasan, perhatian Bani Umayyah lebih banyak tertumpu di bidang ketenteraan, baik di dalam menghadapi pemberontakan dalam negeri mahupun usaha-usaha penaklukan di luar negeri.
Bagaimanapun untuk mengatakan yang zaman Umayyah langsung kosong dari kegiatan ilmiah tentunya agak keterlaluan. Bagi pihak pemerintah, mereka begitu cenderung terhadap kegiatan-kegiatan sastera dan sejarah. Ini kerana:
lanya merupakan saki-baki sifat-sifat Badawi yang memang menggemari syair-syair yang indah.
Oleh kerana Bani Umayyah ditegakkan secara kekerasan, ia sangat memerlukan cerdik-pandai buat memuja atau menguatkan rejim mereka.
Dengan adanya kegiatan mengumpul Hadis di zaman Umar Abdul Aziz, secara tak langsung riwayat-riwayat tentang Nabi dan peperangan-peperangannya turut diperhatikan.
Diriwayatkan oleh Al-Mas’udy bahawa selesai saja Muawiyah dari pekerjaannya, lalu ia meneruskan sampai sepertiga malam untuk mempelajari cerita-cerita bangsa Arab dan peperangan yang terjadi antara mereka, juga cerita-cerita bangsa asing lainnya serta politik pemerintahannya, kemudian baru ia tidur 1/3 malam, tetapi ia bangun lagi melihat kitab-kitab tentang biografi raja-raja serta cerita-cerita perang. Semua ini dibacakan oleh seorang pencerita rasmi. Akhirnya bercerita termasuk pekerjaan rasmi di mana ada beberapa orang yang diangkat oleh pemerintah dengan mendapat gaji.
Khusus tentang ilmu keagamaan, kalau ada pun perkembangannya, itu hanyalah timbul dari kesedaran dan semangat keagamaan itu sendiri, bukannya dari galakan pemerintah. Kecuali Umar Abdul Aziz, para khalifah Bani Umayyah tidak memberi dorongan terhadap pembangunan ilmu keagamaan seperti mana kecenderungan mereka terhadap sastera dan cerita-cerita sejarah tersebut. Orang-orang Umayyah tidak berusaha membentuk Tasyri’ yang rasmi. Kita tidak melihat para pembuat undang-undang berhubungan dengan pembesar-pembesar Umayyah, kecuali sedikit seperti Al-Zuhry. Di zaman ini juga belum ada mazhab empat, kecuali beberapa Imam Mujtahid seperti AI-Auza’i yang mana mazhabnya berantakan. Baru pada akhir Bani Umayyah lahir Imam Abu Hanifah di Iraq dan Imam Malik di Madinah. Itu pun kita diberitahu bahawa Imam Abu Hanifah telan dibenamkan ke dalam penjara beberapa kali oleh Marwan bin Muhammad, semata-mata kerana beliau menolak jabatan kadi seperti kehendak Khalifah!
Seperti diketahui, Al-Quran telah selesai dikumpulkan pada zaman Abu Bakar. Di zaman Bani Umayyah, Al-Quran yang telah disalin sebanyak enam naskhah itu kemudiannya disalin lebih banyak dan dikirimkan ke berbagai penjuru. Antara ahli tafsir yang termasyhur di zaman Umayyah ialah Ibnu Abbas yang dianggap orang pertama menafsirkan Al-Quran, iaitu secara riwayat dan isnad. Beliau terkenal sebagai seorang yang banyak ilmu, yang kebanyakan masa hidupnya dihabiskan dengan belajar dan mengajar. Juga terhadap Mujahid dan seorang tokoh Syiah, Muhammad Al-Baqir bin Ali bin Hussein.
Seiring dengan Tafsir Al-Quran ialah Ilmu Nahu dan Saraf di mana ianya diatur secara lebih sistematik. Ini dilakukan oleh Abul-Aswad Ad-Dauly di masa Muawiyah dengan cara menambah tanda-tanda Fathah, Dhammah, Kasrah dan Syiddah. Dan di mana Abdul Malik bin Marwan, atas inisiatif Al-Hajjaj diperintahkannya Nasr bin Asim dan Yahya bin Yakmar (kedua-duanya murid Abul-Aswad) agar merencana tanda-tanda untuk membezakan satu-persatunya huruf dari ayat-ayat Al-Duran, seperti huruf ba, ta, tha, dll. Malah Al-Hajjaj juga berusaha agar AI-Quran dibahagi 30 juz, dan pada tiap-tiap juz diadakan tanda separuh (Nisf), sedang pada tiap-tiap separuhnya pula diadakan tanda seperempat (Rubu’). Apa yang anehnya ialah usaha-usaha ini dilakukan oleh seorang manusia yang bernama Al-Hajjaj yang cukup terkenal dengan kekejaman dan keganasan. Dialah juga orangnya yang telah memenggal Ieher seorang ulama yang wara’ lagi salih, iaitu Said bin Zubair!


Rujukan :

1.    http://sejarahtamadunislam.wordpress.com/zaman-bani-umaiyah/

2.    Mahayuddin Hj.Yahya-Tamadun Islam,Fajar bakti Shah Alam,1998

3.    www.slideshare.net/.../11kerajaan-bani-umaiyah-zaman-pemerintahan-